4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


ODAMIZIN DANIŞMAN ECZACILARINA SIKÇA GELEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mevzuat Komisyonumuzun ,Odamız Danışman Eczacılarımıza gelen sıkça sorulan sorular ile ilgili yapmış olduğu çalışma aşağıda yer almaktadır.

 

SORU 1: Anti- TNF  ilaç geçişlerinde ( Örneğin Humira’ dan Enbrel’ e geçiş) raporlar başlangıç raporu mu yoksa devam raporu olarak mı kabul edilir?

CVP: Anti- TNF ilaç geçişlerinde yeni çıkan rapor başlangıç raporu olarak kabul edilip ilaç ilgili SUT hükümlerince karşılanır.

SORU 2: Anti-TNF ilaç tedavisinde ilaca 3 aydan fazla ara verilmişse yeni çıkan rapor başlangıç raporu mu yoksa devam raporu olarak mı kabul edilir?

CVP: Anti-TNF ilaç tedavisine 3 aydan fazla ara verilmişse yeni çıkan rapor başlangıç raporu olarak değerlendirilir.

SORU 3: Anti-TNF ilaçlarında hasta güvenlik izlem formu İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık  Şube Müdürlüğü ‘ne teslim edilmeli midir?


CVP: Hasta güvenlik izlem formunun asıl nüshası İl Sağlık Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.


**E- reçete’ de hasta güvenlik izlem formu doldurulmuştur ibaresi yer alıyorsa 2. nüshanın  reçete ekinde SGK’ ya gönderilmesine gerek yoktur. Aksi takdirde 2. nüsha reçete ekinde SGK ‘ya gönderilmelidir.

SORU 4: İnsülin iğne uçlarının Medulaya doz girişinde nelere dikkat edilmelidir?


CVP: İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde   (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir.(31.12.2015  MADDE 3.9  Yeni  2016 SGK protokolü)

İnsülin iğne uçlarını hastanın raporunda belirtilen günlük insülin kullanım sayısını geçmeyecek şekilde girişi yapılmalıdır. Örnek 1- Lantus 1* 20 Üi / İğne ucu 2*1 ise günlük insülin kullanım sayısı bir olduğu için sisteme iğne ucu 1*1 olarak girilmelidir.Örnek 2-  Levemir Flexpen 1*20 üi  , Novorapid Flexpen 3*30 üi ise günlük insülin kullanım sayısı  4  olduğundan, reçetede ve raporda   iğne ucu 4*1 ise günde 4 taneye kadar iğne ucu karşılanabilir.
 

SORU 5: Hastanın aynı etken maddeli farklı iki doza sahip iki ayrı raporu varsa hangi rapor seçilmelidir?


CVP: Doz için reçeteye en yakın tarihli ( güncel) rapor seçilmelidir.

SORU 6: Oral beslenme solüsyonu raporlarında malnütrisyon tanımı ve solüsyon isimleriyle ilgili olarak nelere dikkat etmeliyiz?


CVP: MALNÜTRİSYON TANIMI:
** A) Erişkinlerde :
-Son 3 ayda ağırlığında % 10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar  veya
-Subjektif global değerlendirme kategorisi C veya D olanlar

 

**B) Çocuklarda :
       Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında ( <-2SD) olanlar malnütrisyon tanımı içinde kabul edilirler.

**Yukarıda belirtilen malnütrisyon tanımlarından biri varsa ayrıca <malnütrisyon vardır >ibaresi aranmaz.Medulada 309  teşhisi (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda) seçilerek kaydedilir.


Ayrıca raporda oral beslenme solüsyonlarının adı tam olarak geçmelidir. ( Örneğin raporda  Pediasure Plus Fiber geçiyorsa Pedıasure Plus yada Pedıasure Fiber veya Pedıasure verilemez. Sadece Pediasure Plus Fiber verilir.)

***Oral beslenme solüsyonlarında raporda belirtilen günlük kalori ihtiyacı aşılmamalıdır.


SORU 7: Klopidogrel ( Plavix, Karum, Diloxol..vb) etken maddeli ilaçlarda raporda asetilsalisik asit (ASA) intoleransı yazıyorsa ASA verebilir miyiz?


CVP: SUT un ilgili maddesi gereği klopidogrel için ASA intoleransı istenmemesine rağmen eğer raporun açıklama kısmında ASA intoleransı mevcuttur veya ASA kullanamaz ibareleri varsa,reçetede yazılı olsa dahi, ASA verilmemelidir.


SORU 8: Özel sağlık kuruluşlarında resmi tatil günlerinde düzenlenen hangi reçeteler karşılanabilir?

 

CVP: Özel sağlık hizmet sunucularına 1 NİSAN 2014 tarihi itibariyle Pazar ve resmi tatil günleri,4400 branş kodlu acil branş,hemodiyaliz ve onkoloji reçeteleri dışında provizyon verilmemektedir.Ancak bu hastaneler tarafından belirtilen günlerde manuel reçete yazıldığı, manuel olarak yazılan reçetelerde meslektaşlarımızın acil branş,hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışındaki reçeteleri karşılamaması gerekmektedir.

SORU9: Ursodeoksikolik asit reçetesi karşılanırken nelere dikkat edilmelidir?


CVP:ilaçla ilgili raporlu yada raporsuz her iki durumda da endikasyon uyumu aranır.

*Safra reflüsüne bağlı gastrit ( Alkalen Reflü Gastrit ) tedavisinde katılım paylı olarak verilir. " Alkalen reflü gastrit " teşhisinin ICD-10 KODU  olmadığından raporlu reçetelerde raporun 

   açıklama kısmında bu teşhis yer almalıdır.  veya

*Primer Biliyer Sirozun (PBS) semptomatik tedavisinde  (K74.3) katılım payından muaftır.  veya

*15 mm’ den küçük  ve Xışını görüntülerinde gölgeli olmayan kolesterol safra taşının eritilmesinde (K80 ve alt kodları) endikedir.

SORU 10: Dexametazon  (Ozurdex intravitreal implant)  diabetik maküler ödemde ( DMÖ) ödenir mi?

CVP: Diabetik makular ödemde ( DMÖ) ÖDEMESİ YOKTUR.
*Sadece retina ven tıkanıklığı veya
*santral retinal ven tıkanıklığında veya
*EK/4F 56,maddesi gereği Gözün posterior segmentinde kendisini non-infeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyonunda ödenir.

 

SORU 11: Trastuzumab‘ın  erken evre meme kanserinde 52 hafta kullanılması durumunda bu süre nasıl hesaplanır?

CVP: Tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda trastuzumab kullanımı için bilgilendirilmiş hasta olur formunu düzenleyen hekim tarafından reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. 52 hafta hesaplanmasında ise hastanın medula ilaç bilgisinden geçmişten bugüne kadar kaç kür herceptin aldığı hafta hafta hesaplanır.Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.Örneğin haftada 1*2 herceptin kullanımı varsa bu 1 hafta olarak sayılmalıdır veya 3 hafatada 1*2 alıyorsa bu 3 hafta olarak sayılmalıdır.

SORU 12: Anti-D immunoglobulin (Rhogam) FarmaInboxta hangi bölüme eklenmelidir?

 

CVP: Acil durumlarda kullanımı zorunlu olan Anti-D İmmunoglobulinler için sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır. Farmainbox ta "Limit Dışı Anti-D Reçeteleri" kısmına kaydedilmelidir.

SORU 13: Hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaçları nelerdir? Hangi ekte mevcuttur?

CVP: Oral kullanılan kemoterapi ilaçları EK-4/H listesinde yer almamaktadır. Eczaneler tarafından karşılanabilir.
Hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaçların listesi 

TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARININ LİSTESİ

SORU 14: Depakin sol.,Gonal-F, Convulex,Eprex gibi ilaçların dozlarının Medulaya girişleri nasıl olmalıdır?CVP: Bu tür ilaçları Medulaya girerken, Medula ilaç kartında yer alan tek doz miktarları kontrol edilerek girişleri yapılmalıdır.
Örnek Convulex  sol. tek doz miktarı 1 ml dir.
Eğer raporda 2*200 mg doz yer alıyorsa hesaplaması şu şekilde yapılmalıdır.
              1ml               50 mg ise
              X ml              200 mg


      X ml = 4 ml    ve Medulaya    2*4 olarak girilmelidir.


SORU 15: Yeşil Kart ve 65 yaş üstü hastalarda sevk aranır mı?


CVP: Üniversite hastanelerin reçetelerinde sevk belgelerini reçete çıktısına eklenmesine gerek yoktur.


SORU 16: Yeşil kart ve 65 yaş üstü hastaların özel hastane ve tıp merkezi tedavi giderleri ödenir mi?

CVP: Yeşil kart ve 65 yaş üstü hastaların özel hastane ve tıp merkezi tedavi giderleri Doğrudan müracaat* halleri dışında ödenmez.
             *Doğrudan müracaatlar
1) Acil müdahale edilmemesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak durumlar nedeniyle yapılan müracaatlar.Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının Kurum inceleme birimlerince kabul edildiği durumlar.
2)Hiperbarik oksijen tedavisi için yapılan müracaatlar.
3)Trafik kazası nedeniyle yapılan müracaatlar.

SORU 17: Eczane adres değişikliği, kapama,devir ve nakil işlemleri SGK ye bildirilmeli midir?

 

CVP:

* Eczane adres değişikliğinde protokolün 7.3 maddesine göre 5(beş) işgünü içerisinde yazılı olarak kurum taşra teşkilatına bildirilir.( Kamu idareleri veya belediyeler tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan adres değişiklikleri için süre şartı aranmaz.)

*Eczanenin kapanması,devri veya ruhsatının askıya alınması durumunda protokolün 7.5 maddesine göre 15(onbeş)gün içerisinde kuruma bildirlir.

SORU 18: Reçete kesintisi sonrası yapılacak işlemler nelerdir?

CVP: Eczacı kesinti oluşan reçete için itiraz dilekçesi verebilir veya kesinti oluşan reçetenin bulunduğu reçete grubunun tamamı incelenmesi için dilekçe verebilir.Bunlardan sadece bir tanesi seçilebilir.(Hem itiraz dilekçesi hemde tamamı incelensin dileçesi verilemez.)Dilekçelerinizi 5 iş günü içerisinde Sağlık Sosyal Güvanlik Merkez Müdürlüğü (Koşu yolu SGK) ne teslim edilmelidir.

İşlem1: Kesinti yapılan reçeteye itiraz edilebilir.

DİLEKÇE FORMATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 işlem 2 :Kesinti oluşan reçete grubunun  tabloda verilen oranlara göre tamamı incelensin işlemi seçilebilir.

TAMAMI İNCELENSİN DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

KESİNTİ OLUŞAN REÇETE GRUBU

  ORANLAR

A grubu reçeteleri

%3 ve daha yüksek oranda

B grubu reçeteleri

% 5 ve daha yüksek oranda

C grubu reçeteleri

%3 ve daha yüksek oranda