Mesul Müdürlük İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

MESUL MÜDÜR ATANMASI

1-Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması,

Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

2-Diploma örneği: Mesul müdürün Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti

3-Özgeçmiş:Mesul müdürün el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi. 

4-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

5-Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır).

6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.

7-Savcılık belgesi: Mesul müdür adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

8-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

9-Dilekçe 2 Adet Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe.(Atanma ve atama dilekçeleri)

10-Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge. 

11- Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

12- Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celp kağıdı

13- Eczacı Odası uygunluk belgesi ve değerlendirme raporu

NOT:İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

Başvuru: Belirtilen evraklar tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır.

MESUL MÜDÜR AYRILIŞI

1- Dilekçe

2- Mesul müdür istifa dilekçesi

3- Mesul müdürlük belgesinin aslı